autyzm cz甓ciej dziewczynki

Karolina St阷niewska

Ta 3,5-letnia dziewczynka cierpi na autyzm, ale ma talent, kt髍ego wiele os骲 mo縠 jej pozazdro禼i

Ta 3,5-letnia dziewczynka cierpi na autyzm, ale ma talent, kt髍ego wiele os骲 mo縠 jej pozazdro禼i

Akwarele malutkiej Iris Grace Halmshaw zachwycaj ca硑 秝iat. Co sprawia, 縠 prace tej dziewczynki s tak wyj眛kowe? Choroba i niew眛pliwy talent.

Te ksi笨ki mog pom骳 dzieciom i ich bliskim: literatura, kt髍a nie boi si trudnych temat體

W literaturze dla dzieci jest miejsce nie tylko na opisywanie radosnych przyg骴 dzieciak體 z s眘iedztwa, ale i na poruszanie powa縩ych spraw. Jakich?

inka - objawy, leczenie, powik砤nia u dzieci i doros硑ch

inka to jedna z ostrych wirusowych chor骲 wieku dzieci阠ego. Choruj na ni r體nie doro秎i. Zazwyczaj 秝inka u dzieci ma 砤godny przebieg, jednak niekt髍e objawy powinny nas zaalarmowa, bo mog oznacza powa縩e powik砤nia. Jak rozpozna 秝ink i j leczy? Czy warto si szczepi na 秝ink? Dlaczego 秝inka jest bardziej niebezpieczna u doros硑ch?

Choroby genetyczne u dzieci: przyczyny, objawy, charakterystyka

Choroby genetyczne u dzieci: przyczyny, objawy, charakterystyka

縴cia. Cz阺to舵 wyst阷owania zespo硊 Patau ma zwi眤ek z wiekiem matki. Zesp蟪 Edwardsa Cz甓ciej dotyka dzieci kobiet rodz眂ych po 35 roku 縴cia. Ponad 90 proc. p硂d體 z zespo砮m Edwardsa ulega poronieniu samoistnemu. W秗骴 縴wo urodzonych dzieci wi阫szo舵 stanowi dziewczynki. Noworodki maj nisk mas

Cyfrowe dzieci駍two

Cyfrowe dzieci駍two

wspomina硑 ten czas wszystkimi zmys砤mi. Ostatnio zastanawiam si coraz cz甓ciej, czy to mo縧iwe w dzisiejszym 秝iecie? Pracuj眂 na oddziale pediatrycznym, codziennie widuj dzieci, kt髍e sprawiaj wra縠nie zro秐i阾ych z laptopem, a jedyne bod糲e, jakie do nich docieraj, to migaj眂e obrazy na monitorze. Aby

Zaburzenia rozwoju psychicznego - dysleksja, dysgrafia, dysortografia

Zaburzenia rozwoju psychicznego - dysleksja, dysgrafia, dysortografia

dysortografia - specyficzne trudno禼i w nauce pisania dysgrafia - specyficzne zniekszta砪enia graficzne pisma Zaburzenia tego typu dotycz oko硂 dziesi阠iu proc. dzieci, przy czym znacznie cz甓ciej ch硂pc體 ni dziewczynki. J陑yki fonetyczne, czyli o wysokiej zgodno禼i tekstu pisanego z m體ionym s 砤twiejsze

Kto jest s砤bsz p砪i - dziewczynki czy ch硂pcy?

Kto jest s砤bsz p砪i - dziewczynki czy ch硂pcy?

z organizacji Rethink. Ch硂pcy s te cz甓ciej diagnozowani jako cierpi眂y na autyzm i zesp蟪 Aspergera. Wed硊g The Autism Society ch硂pcy czterokrotnie cz甓ciej ni dziewczynki cierpi na te zaburzenia rozwojowe. Wed硊g bada prof. Simona Barona-Cohena z Uniwersytetu Cambridge by mo縠 dzieje si

Antyszczepionkowcy szkodz innym: czy przez nich odra i inne choroby zagro勘 polskim dzieciom?

Antyszczepionkowcy szkodz innym: czy przez nich odra i inne choroby zagro勘 polskim dzieciom?

przypominaj眂ych szczepionek oraz bardzo wysok 10% 秏iertelno舵. odowiska niech阾ne szczepieniom cechuje wielka gorliwo舵 i przekonanie o potrzebie ochrony ludzko禼i przed szczepieniami jako przyczyny coraz cz甓ciej wyst阷uj眂ych chor骲 o niedostatecznie wyja秐ionej etiologii, mi阣zy innymi autyzmu. Pomimo

"B眃 taka jak ja, tylko lepsza" - o relacji matka-c髍ka [WYWIAD]

"B眃 taka jak ja, tylko lepsza" - o relacji matka-c髍ka [WYWIAD]

dowolnej porze i akceptowa砤 nocowanie koleg體. 痑dna matka si w tym nie wyrobi, cho niekt髍e pr骲uj, ale to psychologicznie niemo縧iwe. Pojawiaj si rozgoryczenie, konflikty. Niekt髍e matki z kolei chc zatrzyma na zawsze swoj ma潮 dziewczynk zale縩 od nich we wszystkim i w nie zapatrzon, a