pami赕 dziecka

AS

Co pami阾amy z dzieci駍twa? Smaki, wa縩e wydarzenia, ale i... ulubionych bohater體

Co pami阾amy z dzieci駍twa? Smaki, wa縩e wydarzenia, ale i... ulubionych bohater體

Pami赕 dzieci pracuje bez wytchnienia. Zapami阾uj twarze, kszta硉y i gesty. Jednak dopiero kilkuletnie dziecko zaczyna tworzy prawdziwe wspomnienia, skupiaj眂 si na konkretnych prze縴ciach, obrazach czy zdarzeniach. Co najcz甓ciej pami阾amy z dzieci駍twa?

Odkrywajcie razem 秝iat, czyli jak wspiera rozw骿 poznawczy dziecka?

Maluch poznaje swoje otoczenie z zapa砮m zdolnego naukowca, 鎤iczy uwag i pami赕, rozwi眤uje zawi砮 problemy. Warto pom骳 dziecku w poznawaniu 秝iata. Jakie aktywno禼i wspieraj眂e rozw骿 poznawczy zaproponowa dziecku w zale縩o禼i od jego wieku?

Pi赕 pomys丑w na wystrza硂wy Dzie Dziecka

Dzie Dziecka musi by wyj眛kowy - weso硑, kolorowy i zaskakuj眂y. Brakuje Ci pomys硊? Zorganizuj tematyczn imprez marze. Wystrza硂w! Tak, kt髍a na d硊go zostanie w pami阠i. Dzieciaki b阣 zachwycone.

Pierwszy dzwonek z u秏iechem

Pierwszy dzwonek z u秏iechem

Sokoli wzrok Przed wys砤niem dziecka do szko硑, dobrze jest zbada jako舵 jego wzroku. Wi阫szo舵 wad uaktywnia si w przedziale wiekowym 7-13 lat. Rozs眃nie jest wi阠 zaplanowa wizyt u okulisty, kt髍y nie tylko zbada dziecko, ale te s硊縴 rad, jak dba o oczy, czego unika, by zachowa zdrowy

Zdrowe jedzenie dla ma硑ch dzieci - bez kostek i konserwant體

Zdrowe jedzenie dla ma硑ch dzieci - bez kostek i konserwant體

Nawyki 縴wieniowe kszta硉uj si ju w pierwszych latach 縴cia. Dlatego warto zrobi wszystko, aby menu ma砮go dziecka by硂 r罂norodne, oparte na jak najmniej przetworzonej 縴wno禼i i naturalnych przyprawach. Bez kostki Przekle駍twem wsp蟪czesnej kuchni sta硑 si r罂nego rodzaju "ulepszacze

Rozw骿 dziecka - Ten pierwszy raz

Rozw骿 dziecka - Ten pierwszy raz

PIERWSZE SPOJRZENIE Wydaje si zdumiewaj眂o dojrza砮. Gdy po raz pierwszy bierzesz noworodka w ramiona, przygl眃a ci si z uwag, patrz眂 w oczy, tak jakby chcia nawi眤a ni porozumienia. Ju kilka chwil po urodzeniu dziecko instynktownie szuka wzrokiem mamy, a po kilku godzinach zaczyna

Nauka nie musi by nudna. Sprytne sposoby na zdobywanie i przyswajanie informacji

Nauka nie musi by nudna. Sprytne sposoby na zdobywanie i przyswajanie informacji

-ruchowy. Gdy pozwolimy dziecku uczy si wierszyka na pami赕 chodz眂 po pokoju i gestykuluj眂, prawdopodobnie nauczy si go szybciej. Zabawy ruchowe te 秝ietny spos骲 na zdobywanie wiedzy. Takie formy s bardzo lubiane przez dzieci. Szczeg髄nie dzieci w wieku przedszkolnym z ch阠i si ruszaj

Urodzi砤 dziecko, kt髍e pozwolono jej zobaczy dopiero wiele tygodni po porodzie. Wszystko przez rzadk chorob

Urodzi砤 dziecko, kt髍e pozwolono jej zobaczy dopiero wiele tygodni po porodzie. Wszystko przez rzadk chorob

tygodnie po porodzie. Podczas spotkania w szpitalu rozpozna砤 partnera i dziecko, ale nie pami阾a砤 nic wi阠ej. Choroba spowodowa砤 kr髏kotrwa潮 utrat pami阠i i utrat smaku. Musia砤 na nowo zacz辨 nauk czytania i pisania. Mama by砤 w szpitalu pi赕 tygodni. Wyzna砤: Jackson by moim absolutnym

Powsta砤 nowa fundacja dla rodzic體 po stracie dziecka: "W tym momencie umieraj dwie osoby, tylko serce matki bije dalej"

Powsta砤 nowa fundacja dla rodzic體 po stracie dziecka: "W tym momencie umieraj dwie osoby, tylko serce matki bije dalej"

Polsce Dzie Dziecka Utraconego obchodzimy 15 pa糳ziernika. Zbiega si to z mi阣zynarodowym Dniem Pami阠i Dzieci Nienarodzonych i Zmar硑ch. Tego dnia czcimy pami赕 dzieci, kt髍ych nie ma ju z nami. Dzie Dziecka Utraconego ustanowiono przede wszystkim z my秎 o rodzicach i bliskich dzieci

Miesi眂 urodzenia mo縠 zdradza charakter dziecka. Sprawd, na kogo wyro秐ie tw骿 maluch

Miesi眂 urodzenia mo縠 zdradza charakter dziecka. Sprawd, na kogo wyro秐ie tw骿 maluch

zorganizowane. Nie lubi marnowa czasu. Wyr罂niaj si inteligencj, dobr pami阠i i spostrzegawczo禼i. Bywaj jednak krytyczne wobec innych 10. Dziecko urodzone w pa糳zierniku Dla dzieci urodzonych w pa糳zierniku wa縩e s relacje z innymi lud糾i. Dbaj o to, aby mie dobry kontakt z rodzin i przyjaci蟪mi

Dysgrafia - co to, objawy, diagnoza. Jakie s 鎤iczenia na dysgrafi?

Dysgrafia - co to, objawy, diagnoza. Jakie s 鎤iczenia na dysgrafi?

przyswojenie sobie z硑ch nawyk體 pisania. Przyczyny dysgrafii zwi眤ane z zaburzeniami wzrokowymi dotycz chocia縝y obni縠nia pami阠i wzrokowej lub nieprawid硂wej analizy wzrokowej przez dziecko.   Dysgrafia diagnoza - gdzie zg硂si si z dzieckiem? Dysgrafia diagnoza nigdy nie mo縠 by stawiana

Ksi昕na Kate odwiedzi砤 przedszkole. Zaserwowa砤 dzieciom 秐iadanie

Ksi昕na Kate odwiedzi砤 przedszkole. Zaserwowa砤 dzieciom 秐iadanie

Kate Middleton jest zapracowana. W ciagu ostatnich kilku tygodni odby砤 podr罂 po kraju w ramach akcji "5 wielkich pyta na temat os骲 poni縠j 5 roku 縴cia". By砤 tak縠 z m昕em w uroczystych obchodach Mi阣zynarodowego Dnia Pami阠i o Ofiarach Holokaustu, a wczoraj odwiedzi砤

Pierwszy dzie w szkole - jak to prze縴 i jak przygotowa dziecko?

Pierwszy dzie w szkole - jak to prze縴 i jak przygotowa dziecko?

Pierwszy dzie w szkole, czyli dzie, kt髍y zostanie w pami阠i Rozpocz阠ie zaj赕 w szkole to taki moment, kt髍y pami阾a si niekiedy przez ca砮 縴cie. Jest bardzo wa縩y, dziecko d硊go si do niego przygotowuje, potem prze縴wa jako wa縩e wydarzenie. To wa縩y moment nie tylko dla dziecka , r體nie

Co kupi dziecku na chrzest? Najciekawsze pomys硑 na prezent na chrzciny

Co kupi dziecku na chrzest? Najciekawsze pomys硑 na prezent na chrzciny

, by wspom骳 m硂dych rodzic體. Cz阺to te zamiast konkretnego prezentu decydujemy si w硂縴 w kartk z 縴czeniami jak倍 sum pieni阣zy, by rodzice mogli spo縴tkowa to wed硊g aktualnych potrzeb dziecka. Niemniej najwa縩iejsza jest pami赕, a nie sama kwota, kt髍 przeznaczymy na prezent na chrzciny

Rodzic przeci阾niaka: Nie umiem poradzi sobie z problemem, 縠 moje dziecko jest ma硂 zdolne

Rodzic przeci阾niaka: Nie umiem poradzi sobie z problemem, 縠 moje dziecko jest ma硂 zdolne

Rzadko m體imy o tym, 縠 nasze dziecko jest przeci阾ne. Bo o czym tu m體i? Czym si chwali? 痚 nauka jako tam idzie - ani dobrze, ani 糽e? 痚 nie wygra硂 jeszcze ani jednego konkursu? 痚 pomimo godzin dodatkowych z j陑yk體 obcych nadal nie m體i p硑nnie po angielsku? I milczymy, kiedy inni rodzice

Zabawki interaktywne - czym s i jakie maj zalety?

Zabawki interaktywne - czym s i jakie maj zalety?

. Utrwalaj pami赕 i pomagaj dziecku opanowa procesy przyczynowo-skutkowe. Najm硂dsi uwielbiaj je r體nie dlatego, 縠 秔iewaj, graj, m體i i 秝iec r罂nymi kolorami. Na d硊gi czas s w stanie skupi ich uwag. Nie wszystkie zabawki s bezpieczne dla dzieci. Na co zwraca uwag? Zabawki interaktywne

Dyskalkulia - czym jest? Jak pom骳 dziecku?

Dyskalkulia - czym jest? Jak pom骳 dziecku?

. Dyskalkulia nie ma zwi眤ku z rozwojem intelektualnym dziecka. Szacuje si, 縠 problem ten dotyczy nawet pi赕 procent uczni體. Jakie s najcz阺tsze zaburzenia uczenia? Zobaczcie: Typy dyskalkulii Wyr罂nia si sze舵 rodzaj體 tego zaburzenia: dyskalkulia werbalna. To zaburzenia umiej阾no禼i s硂wnego wyra縜nia

Starsza pani skrytykowa砤 tat za noszenie dziecka. Jego odpowied j wzruszy砤: 痑l zostaje

Starsza pani skrytykowa砤 tat za noszenie dziecka. Jego odpowied j wzruszy砤: 痑l zostaje

Mama obserwuje m昕a z dzieckiem na r阫ach Magdalena Bo鎘o-Mysiorska, psychopedago縦a, blogerka i mama  dwojga dzieci na swoim Facebooku opisa砤 sytuacj, kt髍a przytrafi砤 si niedawno jej rodzinie. Razem z m昕em by砤 w hotelu z dzie鎚i. Podczas, gdy ona popija砤 herbat, on chodzi z

Jak zaanga縪wa dzieci w 秝i眛eczne przygotowania? Wa縩e jest zaspokajanie ich potrzeb

Jak zaanga縪wa dzieci w 秝i眛eczne przygotowania? Wa縩e jest zaspokajanie ich potrzeb

 co, co nie niesie za sob pozytywnych emocji. Dajmy im mo縧iwo舵 ich prze縴wania, a nie b阣ziemy musieli robi nic wi阠ej. Ucze pomo縠 nam w przed秝i眛ecznych przygotowaniach? Dziecko wczesnoszkolne potrafi ju 秝ietnie pos硊giwa si j陑ykiem, czyta, pisze, ma bardzo dobr pami赕, wykonuje

Katarzyna Glinka apeluje do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany zalece w porodach w czasie panowania pandemii koronawirusa

Katarzyna Glinka apeluje do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany zalece w porodach w czasie panowania pandemii koronawirusa

Por骴 w czasach panowania epidemii koronawirusa jest du縴m stresem dla wszystkich kobiet. Wiele ci昕arnych przyznaje, 縠 s przera縪ne, poniewa nie ma mo縧iwo禼i porodu przy ojcu dziecka. Katarzyna Glinka apeluje do Ministra Zdrowia Katarzyna Glinka to aktorka i prezenterka

Jak rozmawia z dzie鎚i o 秏ierci? "M體i prawd, ale nie zara縜 l阫iem. I nie ci眊n辨 si潮 na cmentarz"

Jak rozmawia z dzie鎚i o 秏ierci? "M體i prawd, ale nie zara縜 l阫iem. I nie ci眊n辨 si潮 na cmentarz"

rodzaju "rozmowa" ze zmar硑m pozwala po縠gna si z nim i zostawi w sobie dobr pami赕 o tej osobie. Pokazywa przy dziecku swoje emocje? A mo縠 lepiej stara si by silnym? - To, czego nie warto robi, to przyt砤cza naszymi emocjami, gdy tracimy nad nimi kontrol. Mo縠my wtedy zala dziecko

Wsp蟪czesne rodzicielstwo - do秝iadczanie 秝iata przez dziecko

秝iata we wsp蟪czesnym modelu rodzicielstwa”, przeprowadzonego na zlecenie marki Bebilon 2. Jak zadba o odpowiednie wychowanie dziecka? Rodzice s zgodni, 縠 ich zadaniem jest stworzenie dziecku odpowiednich warunk體 rozwoju, umo縧iwiaj眂ych przygotowanie do doros砮go 縴cia. Blisko 90% bior眂ych

Olga Kalicka szczerze o ciemnych stronach macierzy駍twa: "Ci笨a wy縠ra m髗g"

Olga Kalicka szczerze o ciemnych stronach macierzy駍twa: "Ci笨a wy縠ra m髗g"

; wyzna砤, 縠 mia砤 problemy z pami阠i i koncentracj. Opowiedzia砤, 縠 najci昕ej by硂, kiedy musia砤 gra w teatrze, b阣眂 w 髎mym miesi眂u ci笨y.  Bardzo cz阺to myli砤 si w tekstach. Ju w ci笨y mia砤m k硂poty z my秎eniem. Ci笨a wy縠ra m髗g. Do 髎mego miesi眂a gra砤m w teatrze i wiele

Ferie zimowe 2020 w g髍ach - gdzie najlepiej pojecha z dzieckiem

2020 w g髍ach - gdzie najlepiej pojecha z dzieckiem? Tam, gdzie mo縩a poczu wyj眛kowy klimat. Tam, gdzie s pi阫ne widoki, chaty z bali, g髍alskie karczmy, stoki narciarskie i zimowe atrakcje. Ferie utrzymane w tym niepowtarzalnym klimacie z pewno禼i zapadn wszystkim w pami阠i na d硊go. Je縠li

Dziewi阠iolatek maluje zwierz阾a. Jako zap砤t dostaje karm dla schroniska. "Jeste mistrzem"

Pasza Abramow to dziewi阠ioletni ch硂piec z Rosji z miasta Arzamas. W przysz硂禼i chce zosta architektem i wybudowa du縠 schronisko dla bezdomnych zwierz眛. Jest bardzo utalentowanym dzieckiem, a rysunki, kt髍e stworzy, wymienia na karm i artyku硑 dla zwierz眛 z lokalnego schroniska

Prezenty na 秝i阾a dla dziecka - nasze propozycje za mniej ni 120 z

maskotki rozwijaj wyobra糿i, ucz opieku馽zo禼i oraz pozwalaj na budowanie pierwszych, wa縩ych dla dziecka relacji. Polecamy r體nie prezenty, kt髍e b阣 sprzyja硑 rozwojowi koncentracji, nauki mowy, poprawie pami阠i czy rozwijaniu zdolno禼i motorycznych.  Prezenty dla dzieci w wieku 6-8 lat W tym

Dzie Dziecka 2018. Google Doodle: muzykujemy!

Dzie Dziecka 2018. Google Doodle przypomina o 秝i阠ie Tegoroczny Google Doodle przedstawia to, co dzieci na ca硑m 秝iecie uwielbiaj - muzyk. W Dzie Dziecka 2018 litery z logo wyszukiwarki sta硑 si muzykami. Mamy b阞niarzy, tr阞acza, cymbalist. Gdyby tylko da dzieciom te instrumenty, na pewno

Puzzle dla dzieci - od kiedy zacz辨 zabaw i jakie puzzle kupi?

popularno禼i. Puzzle przestrzenne bardzo cz阺to po u硂縠niu mo縩a powiesi na 禼ianie jako ozdob, wi阠 zostaj z dzieckiem na d硊縠j, przypominaj眂 o wykonanej pracy. Jednak u硂縠nie ich wcale nie jest proste - wr阠z przeciwnie, wymaga skupienia i umiej阾no禼i manualnych. Puzzle - zalety Puzzle maj mn髎two

Anna Wendzikowska pozuje w bikini i opowiada o macierzy駍twie: Szcz甓cie, jak zdo砤m dotrze do swojego 丑縦a

pojawi硑 si moje dwie ksi昕niczki. Dziwna sprawa z t pami阠i Komentarze odno秐ie do macierzy駍twa Pod zdj阠iem pojawi硂 si wiele pozytywnych komentarzy. Fani aktorki skomentowali post:  "Dlatego moja c髍ka ma 丑縦o 160 x 200" "Jeste bardzo dobr matk" - aktorka skomentowa砤

Gotowo舵 szkolna dzieci - czym jest i jak j zdiagnozowa?

, liczeniem, a tak縠 tym, 縠 dziecko jest w stanie skupi si na tej samej czynno禼i. Jest ciekawe, pyta o przyczyny obserwowanych zjawisk. Jego mowa jest poprawna, nie pojawiaj si problemy ze zrozumieniem przekazywanych polece. Ma tak縠 odpowiednio rozwini阾 pami赕 oraz percepcj wzrokow (wyszukiwanie

Audiolog o rozwoju mowy i s硊chu - co jest norm, a co powinno niepokoi rodzic體?

ucho 秗odkowe i przew骴 s硊chowy. Je秎i wszystko jest w porz眃ku od strony laryngologicznej, to warto p骿舵 z dzieckiem do audiologa. Audiolog wykona badania, kt髍e wyka勘, czy dziecko ma ubytki s硊chu. Zrobi te test proces體 poznawczych, sprawdzi pami赕 i uwag – bo stopie

Karuzela do 丑縠czka - bajerancki gad縠t czy przydatny dodatek?

wi阫szych zakup體 i jeste秏y gotowi na przyj阠ie noworodka. Lecz im bardziej wkraczamy w wir przygotowa, tym bardziej sobie u秝iadamiamy, ile jeszcze nale縜硂by kupi. Przysz砮j mamie proponuje si wiele produkt體, kt髍e maj umili dziecku pobyt na 秝iecie, a mamie u砤twi trudne pocz眛ki. Jednym z takich

Ma硑 cz硂wiek i mo縠, ale czy musi? O m眃rym pomaganiu w rozwijaniu

na zdrowie. Dbanie o prawid硂wy rozw骿 dziecka to oczywi禼ie rzecz godna na秎adowania, a wr阠z obowi眤ek troskliwego rodzica. Trzeba jednak uwa縜, by ta troska nie zamieni砤 si w trening na geniusza Bobomigi, Musical Babies a mo縠 ceramika? Chyba nigdy wcze秐iej rodzice ma硑ch dzieci nie mieli

CKE przygotowa硂 powt髍ki do egzamin體 dla uczni體, MEN zrobi硂 plan zdalnych lekcji. Jak zorganizowa nauk w domu?

edukacyjne IPN: portal edukacyjny Instytutu Pami阠i Narodowej i serwis IPN Przystanek historia ; strona Krajowego Biura Programu eTwinning ; serwis Ninateka ; serwis Muzykoteka Szkolna ; Biblioteka Cyfrowa Polona ; Biblioteka Cyfrowa O秗odka Rozwoju Edukacji ; serwis Telewizji Polskiej ; serwis Polskie

Szko硑 w Chinach. "Dzieci nie mog mie wolnego czasu, bo to nie jest edukacyjne"

. Ile stopni jest zim w klasach? Czasami 12 stopni Celsjusza. Uczy砤m w swetrze i w kurtce. W Chinach dziecko to inwestycja. Tak, i trzeba je wys砤 do najlepszej szko硑. A najlepsza szko砤 to jest ta prywatna, czy to jest dobra pa駍twowa? Dla wi阫szo禼i ludzi to dobra pa駍twowa. 痚by si dosta do

Tablet dla dzieci - jak wybra sprz阾 dla dzieci w r罂nym wieku?

pami阠i RAM. Dodatkow zalet jest modu LTE, kt髍y gwarantuje 秝ietn jako舵 po潮cze internetowych, nawet na ko馽u 秝iata. Wybieraj眂 gry edukacyjne i aplikacje dla dziecka, warto zwr骳i uwag na AppGallery, dedykowan specjalnie dla urz眃ze Huawei. Znajdziemy na niej wiele ciekawych i warto禼iowych

Rozw骿 intelektualny dziecka po 1. roku 縴cia. Jak mama mo縠 go wspiera?

obiektem. . Warto pami阾a, 縠by do dziecka m體i jak najwi阠ej od samego pocz眛ku. Czytanie, opowiadanie i nazywanie otaczaj眂ych przedmiot體 ma ogromne znaczenie, gdy g硂s mamy buduje poczucie bezpiecze駍twa i poszerza horyzonty dziecka. 苭iczy ono w ten spos骲 koncentracj i pami赕, a tak縠

Jak ksi笨k kupi dziecku na prezent? Propozycje dla m硂dszych i starszych

pierwszych s硂wach typowych dla rozwoju mowy dziecka oraz pocz眛ku budowania zda.  Najlepsze ksi笨ki dla dzieci 3-5 lat Dla dzieci w tym wieku wci笨 polecamy ksi笨ki, kt髍e b阣 przede wszystkim zach阠a je do 鎤icze mowy, koncentracji oraz pami阠i. ietnym pomys砮m na prezent b阣zie np. interaktywna

Ko硑sanki dla dzieci - dlaczego warto je 秔iewa

ekspozycj na muzyk i wy潮cznie we wczesnym dzieci駍twie. Im jest ich wi阠ej, tym wi阫szy potencja rozwoju m髗gu do uczenia si. Poniewa muzyka ma tak縠 wp硑w na procesy pami阠iowe, im wcze秐iej dziecko s硊cha ko硑sanek, tym lepiej dla jego pami阠i; rozw骿 samokontroli i regulacji emocji; rozw骿 mowy i

Mama niepe硁osprawnego syna: Bez rehabilitacji cia硂 ma w przykurczach

Mama to kto, kto trwa przy dziecku niezale縩ie od tego, co przyniesie los. To kto, kto potrafi 潮czy obowi眤ki rodzinne i zawodowe - czasem takie, kt髍e wydaj si niemo縧iwe do po潮czenia. To kto, kto w trudnej sytuacji potrafi znale兼 drog wyj禼ia, a przynajmniej walczy do ko馽a, 縠by t

Matka u縴砤 misia, by dziecko nie spad硂 z 丑縦a. Gdy si obudzi砤, dziewczynka ju nie oddycha砤

, co mo縠 si wydarzy - wyzna砤 w jednym z post體. Pogrzeb Connie odby si 21 marca. By uczci pami赕 dziewczynki, zgromadzeni wypu禼ili w powietrze mn髎two r罂owych balonik體. Bezpieczny sen ma砮go dziecka Tragiczny wypadek z udzia砮m 18-miesi阠znej Connie przypomina, 縠 niebezpiecze駍twa mog

Depresja poporodowa - kiedy si zaczyna? Objawy i leczenie

Co to jest depresja poporodowa Depresja poporodowa to zaburzenie nastroju, kt髍e charakteryzuje si wyst阷owaniem objaw體 epizodu depresyjnego po porodzie. Pojawia si w pierwszym roku od narodzenia dziecka, najcz甓ciej w ci眊u pierwszych 6 tygodni po porodzie. Depresji poporodowej - wed硊g bada i

Suplementy w ci笨y. Tak czy nie?

stwierdzeniu u nich niedobor體. S te substancje o udowodnionym pozytywnym dzia砤niu, kt髍e warto przyjmowa w trosce o zdrowy rozw骿 malucha. Jakich witamin i mikroelement體 powinny秏y szuka w sk砤dzie suplementu? Kwas foliowy - w pierwszych tygodniach ci笨y zmniejsza ryzyko wyst眕ienia u dziecka 

Reanimacja dziecka - b眃 got體 udzieli pomocy

Reanimacja dziecka stanowi wyzwanie nawet dla ratownik體. Przeprowadzaj j stosunkowo rzadko, wymaga nieco innego post阷owania, a w gr wchodz jeszcze zupe硁ie inne emocje. Jak ma sobie z tym poradzi amator, rodzic czy przypadkowy 秝iadek? Jak pokona l阫, 縠 pomagaj眂 nieumiej阾nie mo縩a

Kolorowanie rozwija kreatywno舵 i... nie tylko!

wyobra糿i. Wszystko, czego si nauczy, wspomaga rozw骿 pami阠i. Kolorowanki mog by te doskona硑m punktem wyj禼ia do rozmowy - dziecko mo縠 opowiada o tym, co jest na obrazku, co czuj postacie itp. Wydaje si, 縠 wyb髍 kredki o odpowiednim kolorze jest zaj阠iem b砤hym i niewiele znacz眂ym. Nic

Bajki na dobranoc dla dzieci - dlaczego warto je czyta?

: czy b阣zie chcia硂 ich s硊cha. Czyta mo縩a jednak zawsze, gdy p硑n z tego same korzy禼i. Czytanie bardzo rozwija dziecko. Oddzia硊je na wyobra糿i malucha, poniewa s硊chaj眂 opowie禼i uruchamia wyobra糿i i emocje. W g硂wie tworzy obraz opisywanej przestrzeni, a tak縠 wygl眃 bohater體, ich

Wstrz眘 m髗gu u dziecka - jak rozpozna jego objawy?

do pourazowego zaburzenia 秝iadomo禼i, a czasem te do przej禼iowej (trwaj眂ej nie d硊縠j ni 6 godzin) utraty przytomno禼i. Mog pojawi si luki w pami阠i dotycz眂e okoliczno禼i wypadku (niepami赕 wsteczna). Dziecko mo縠 wymiotowa, odczuwa nudno禼i, silny b髄 i zawroty g硂wy. Zdarza si, 縠

Rymowanki dla dzieci, kt髍e spodobaj si waszym maluchom

Rymowanki dla dzieci Rymowanki to 秝ietny pomys na zabaw po潮czon z nauk. Dzi阫i nim mo縩a wesprze nauk m體ienia, popraw dykcji i pami阠i. Oto kilkana禼ie propozycji rymowanek, kt髍e kiedy wszyscy znali秏y, a dzi znajduj si w odleg硑ch zak眛kach naszej pami阠i.  Czas od秝ie縴

Odra w秗骴 dzieci. Brak szczepienia niesie du縠 zagro縠nie dla 縴cia

Odra u dziecka Odra to wirusowa choroba zaka糿a rozprzestrzeniana drog kropelkow. 20 minut - tylko tyle potrzeba, 縠by zarazi si odr od osoby chorej. Zaka縪ny przekazuje wirusa nawet 12-18 osobom nie zaszczepionym. Przypadki zachorowa na odr gwa硉ownie rosn na ca硑m 秝iecie

100 pomys丑w na minut, czyli si砤 wyobra糿i

w Scrabble rozwinie wyobra糿i i b阣zie dobrym treningiem dla pami阠i. Drodzy Rodzice! Czy mo縩a podarowa dziecku co lepszego ni kolorowy i ciekawy 秝iat, a w przysz硂禼i lepsze 縴cie? W ko馽u, jak pisa Einstein "Logika zaprowadzi Ci od punktu A do punktu B, wyobra糿ia zaprowadzi Ci

100 pomys丑w na minut, czyli si砤 wyobra糿i

w Scrabble rozwinie wyobra糿i i b阣zie dobrym treningiem dla pami阠i. Drodzy Rodzice! Czy mo縩a podarowa dziecku co lepszego ni kolorowy i ciekawy 秝iat, a w przysz硂禼i lepsze 縴cie? W ko馽u, jak pisa Einstein "Logika zaprowadzi Ci od punktu A do punktu B, wyobra糿ia zaprowadzi Ci

Mapa my秎i. Czym jest? Jak wygl眃a jej wz髍 i przyk砤dy?

. Stosuj眂 j, poprawiamy nasz wyobra糿i, pami赕, koncentracj, samodzielno舵 w my秎eniu oraz dzia砤niu dodatkowo pobudza ona nasz kreatywno舵 Wed硊g bada psychologicznych wynika, 縠 dzieci i m硂dzie w szko砤ch o wiele szybciej zapami阾uj dane informacje stosuj眂 si do powy縮zej metody. Jak

Polscy lekarze zrewolucjonizuj terapi dzieci z autyzmem? Wymy秎ili kostk, kt髍a uczy przewidywania

dziecka. Przed rozpocz阠iem terapii badane b阣 procesy poznawcze dziecka, pojemno舵 pami阠i d硊go- i kr髏kotrwa砮j, wzrok, s硊ch. - Za pomoc specjalnej platformy diagnostycznej* mo縩a b阣zie zbada aktywno舵 neuron體 lustrzanych i sprawdzi, czy ich populacja jest du縜 czy ma砤. Na tej podstawie trening

Cynk i witamina C dla dzieci. Czy warto je suplementowa?

dla dzieci. Bez odpowiedniej ilo禼i tych sk砤dnik體 niemo縧iwy jest prawid硂wy rozw骿 fizyczny dziecka. Cynk jest sk砤dnikiem, kt髍y pe硁i wa縩 rol przy wielu procesach metabolicznych zachodz眂ych w organizmie ludzkim.  Za co jeszcze odpowiada cynk? wskazuje si, 縠 cynk jest niezmiernie

Zadbaj o m髗g swojego dziecka. Jak? Nie tylko diet

ucz tak縠 koncentracji, rozwijaj koordynacj ruchow, ucz samokontroli (jak przy wspomnianej przed chwil zabawie w chowanego), rozwijaj wyobra糿i i wzbogacaj zas骲 s硂wnictwa. Dzi阫i poznawaniu r罂nych regu dziecko 鎤iczy tak縠 swoj pami赕. Nie mo縠my zapomina o na秎adowaniu &ndash

Niedokrwisto舵 (anemia) w ci笨y. Przyczyny i leczenie

zapotrzebowanie na ten pierwiastek, kt髍y jest niezb阣ny do prawid硂wego rozwoju p硂du, zw砤szcza jego o秗odkowego uk砤du nerwowego. To dlatego ilo舵 dostarczanego 縠laza powinna zaspokaja potrzeby i matki, i dziecka. Dzienne zapotrzebowanie na 縠lazo u kobiet ci昕arnych wzrasta do oko硂 26 mg na dob.). Inne

Neurolog dzieci阠y - czym si zajmuje i co leczy?

m硂dzie縴. Co leczy neurolog dzieci阠y Neurolog dzieci阠y zajmuje si ocen rozwoju dziecka, ale tak縠 diagnozuje i leczy choroby nerwowo-mi甓niowe (dystrofia mi甓ni), urazy oko硂porodowe (na przyk砤d uszkodzenie splotu barkowego), m髗gowe pora縠nie dzieci阠e , zaburzenia zachowania i rozwoju, przepuklin

Ewa B砤szczyk o macierzy駍twie: To nie jest sprint, tylko d硊gi dystans i jeszcze trzeba biec przez p硂tki

Mama to kto, kto trwa przy dziecku niezale縩ie od tego, co przyniesie los. To kto, kto potrafi 潮czy obowi眤ki rodzinne i zawodowe - czasem takie, kt髍e wydaj si niemo縧iwe do po潮czenia. To kto, kto w trudnej sytuacji potrafi znale兼 drog wyj禼ia, a przynajmniej walczy do ko馽a, 縠by t

Strajk nauczycieli oczami rodzic體. Czy polska szko砤 si zmieni? Na drodze mo縠 stan辨 nowe prawo

Broniarz, prezes ZNP. Doda, 縠 nie Zwi眤ek nie chce rozpoczyna akcji w przededniu wybor體, ma bowiem w pami阠i "negatywne dzia砤nia wobec naszego 秗odowiska, ca硑 hejt i pom體ienia". Z tego powodu og髄nopolski strajk w硂ski ruszy tu po wyborach. Co jeszcze powiedzia prezes ZNP? Dowiesz si z

Jak nauczy dziecko m體i? Jak nauczy dziecko czyta?

. kr髏kich bajeczek o ulubionym bohaterze. Swoje ulubione bajki, kt髍e czytacie wsp髄nie, zapewne zna niemal na pami赕 - ale mo縠 z r體n przyjemno禼i przeczyta co podobnego? Mo縠 ci r體nie zainteresowa - Biblioteczka czterolatki Je秎i dziecko nie wykazuje zainteresowania literkami, nie zmuszaj go do

Marek Kondrat przypomnia o temacie p蠹nego ojcostwa. Dojrza硑 wiek ojca to wada czy zaleta?

Antonina Turnau i Marek Kondrat to para, kt髍a od pocz眛ku wzbudza砤 spore emocje. Szokowa砤 przede wszystkim r罂nica wieku mi阣zy partnerami. Antonina jest o 38 lat m硂dsza od swojego m昕a. Informacja o ci笨y wzbudzi砤 wi阠 r體nie du縠 zainteresowanie. "Dziecko zamiast ojca b阣zie mia硂

Dzie Babci i Dziadka 2020: data, prezenty, 縴czenia

pami赕. W codziennej bieganinie rzadko mamy czas na to, aby po prostu z kim porozmawia, poby. Spotkajmy si z dziadkami (lub do nich zadzwo駇y, je秎i nie mo縠my si zobaczy), sp阣糾y razem troch czasu. Mo縠 potrzebuj, aby zrobi im zakupy, pom骳 z niezrozumia潮 funkcj w telefonie. Mo縠 brakuje im

Granice pami阠i, czyli co pami阾aj dzieci

przebiera nogami. Dwumiesi阠zne niemowl阾a pami阾a硑 to przez 1-2 doby. Oczywi禼ie to tylko warto禼i 秗ednie, bo czas, na jaki dziecko zapami阾uje konkretne wydarzenie, mo縠 by naprawd r罂ny. Przyk砤dowo pewien berbe, kt髍y maj眂 2 lata i 3 miesi眂e uczestniczy w badaniu nad dzieci阠 pami阠i

"Niepos硊szna Andzia" - Stanis砤w Jachowicz

pami赕 i wykorzystywa w wielu sytuacjach. Wierszyk na pewno lepiej trafi do dziecka ni wyg砤szany po raz setny zakaz. "Niepos硊szna Andzia", Stanis砤w Jachowicz Nie rusz, Andziu, tego kwiatka:R罂a kole, rzek砤 matka.Andzia mamy nie s硊cha砤,Uk硊砤 si i p砤ka砤.

Savoir-vivre z dzieckiem w miejscach publicznych: 6 sposob體 na dobry pocz眛ek

zapadn mu w pami赕. Zwracaj uwag na r罂ne formu硑 po縠gnania i przywitania, by jak najszybciej sta硑 si dla niego nawykiem. 4. Dawaj przyk砤d i 鎤icz poprzez zabawy Pami阾aj, 縠 najbli縮i s dla dziecka nie tylko pierwszymi nauczycielami dobrych manier, ale te podstawowym wzorem do na秎adowania

Alkohol na koloniach. Wychowawca: Znajduj pod sklepem kogo, kto ju pije, daj 10 z ekstra, prosz, aby im te kupi

kt髍ymi by chcieli. Na szcz甓cie na wyjazdach sportowych jest tyle zaj赕 podczas dnia, 縠 dzieciaki w砤禼iwie nie sp阣zaj czasu w pokojach. Jakie jeszcze przykre sytuacje zdarzaj si na koloniach czy obozach?  Kiedy grupa dzieciak體 szykanuje jakie dziecko. Wybieraj sobie ofiar i jej dogryzaj

Cholina (witamina B4) - zapotrzebowanie, dawkowanie, dzia砤nie i wyst阷owanie

prawid硂wego funkcjonowania kom髍ek, czynno禼i serca, regulacji gospodarki lipidowej. Odgrywa istotn rol w transporcie substancji obecnych w ludzkim organizmie. Korzystnie oddzia硊je r體nie na pami赕, op蠹nia procesy starzenia si m髗gu i demencji starczej. Niekt髍e badania dowodz, 縠 dieta bogata w

Zak砤d zamkni阾y dla Polek pij眂ych alkohol w ci笨y i adwokat dla nienarodzonych dzieci. To pomys Rzecznika Praw Dziecka

Z okazji obchodzonego 9 wrze秐ia iatowego Dnia FAS (z ang. FAS - fetal alcohol syndrome, czyli alkoholowy zesp蟪 p硂dowy) Rzecznik Praw Dziecka postanowi zaapelowa o "odpowiedzialno舵 i zachowanie ca砶owitej abstynencji przez kobiety b阣眂e w ci笨y". Na apelu si nie sko馽zy硂

Zapalnie opon m髗gowo-rdzeniowych u dzieci - przyczyny, objawy, konsekwencje

meningokoki. Ca砶owicie zagro縠nia ze strony tych mikrob體 wyeliminowa si nie da, ale ryzyko nie tylko ci昕kich zaka縠 przez nie wywo硑wanych, ale i sepsy , znacznie spada, je秎i dziecko jest przeciw nim zaszczepione. Wi阠ej o szczepieniach Wirusowe zapalenie opon m髗gowych jest najcz阺tsze. Rzadko jest

Mama "spotka砤 si" z c髍k trzy lata po 秏ierci dziecka. "Ju nie cierpi mamusiu". Wszystko pokazano w korea駍kiej TV

; realizowanym przez po硊dniowokorea駍k stacj telewizyjn, w kt髍ym zobaczyli zmar潮 trzy lata temu Nayeon.  W dokumencie przedstawiono 縴cie matki po stracie dziecka . Kobieta codziennie piel阦nuje pami赕 o niej i nie mog砤 pogodzi si z jej 秏ierci (nazwa choroby nie pad砤 w dokumencie). Udzia w

Ciep砮 秐iadanie przed wyj禼iem do przedszkola i szko硑. Dlaczego jest tak potrzebne?

Przyzwyczajenie dziecka do rytmu dnia Noworodki s g硂dne co 2-3 godziny, albo nawet cz甓ciej. Z biegiem lat posi砶i ulegaj zmianie, natomiast nie zmienia si to, 縠 najzdrowsze dla dzieci jest jedzenie kilku mniejszych posi砶體 dziennie. Warto dba o regularno舵 w podawaniu dziecku posi砶體. Jest

Jak muzyka wp硑wa na rozw骿 dziecka

instrumencie muzycznym zwi阫sza poczucie w砤snej warto禼i, kszta硉uje pami赕 i zaspokaja potrzeb ekspresji. – Muzyka pobudza wszystkie obszary rozwoju dziecka, zar體no ten intelektualny, spo砮czny, emocjonalny, motoryczny, jak r體nie j陑ykowy, w tym nauk czytania i pisania. Jest ona 潮cznikiem mi阣zy

Kolorowanki - dlaczego to takie wa縩e, 縠by dziecko kolorowa硂?

spo砮cznym), rozwija jego wiedz i wyobra糿i. A przecie wszystko, czego dziecko si nauczy, wspomaga rozw骿 jego pami阠i.

Weronika Marczuk: zachodzi砤m w ci笨e, ale mia砤m problemy z ich donoszeniem

siedem lat. Cz阺to pytano pani, dlaczego nie ma dzieci? Tak. Wysz砤m za m笨, kiedy mia砤m 23 lata. To nie by czas na dzieci, tylko na studia i prac. Poza tym w tym zwi眤ku by硂 ju dziecko mojego m昕a, kt髍e trzeba by硂 wychowa. Anastazja mia砤 pi赕 lat, kiedy zamieszkali秏y razem. Moje dziecko nie

Patryk urodzi si zdrowy. Dzi 縴je z wyrokiem 秏ierci. "Lekarze m體ili nam, by si nie martwi na zapas"

Mama to kto, kto trwa przy dziecku niezale縩ie od tego, co przyniesie los. To kto, kto potrafi 潮czy obowi眤ki rodzinne i zawodowe - czasem takie, kt髍e wydaj si niemo縧iwe do po潮czenia. To kto, kto w trudnej sytuacji potrafi znale兼 drog wyj禼ia, a przynajmniej walczy do ko馽a, 縠by t

Zaburzenia rozwoju psychicznego - dysleksja, dysgrafia, dysortografia

Zaburzenia rozwoju psychicznego: czym s Rozw骿 psychiczny dziecka jest niezwykle z硂縪nym procesem. Wp硑wa na niego bardzo du縜 ilo舵 czynnik體, zaczynaj眂 od uwarunkowa genetycznych, poprzez przebieg ci笨y i porodu, og髄ny stan i rozw骿 fizyczny a ko馽z眂 na czynnikach 秗odowiskowych oraz

Lekcja ortografii z mark Gosia

. Mnogo舵 zastosowa sprawia, 縠 przygotowuj眂 razem z rodzicami 秐iadanie i rozpakowuj眂 posi砮k w szkole, chowaj眂 w woreczkach kredki czy inne drobiazgi, dziecko przygl眃a si prawid硂wo zapisanym wyrazom i utrwala je w pami阠i. Wysokiej jako禼i woreczki z suwakiem s szczelne, pojemne (1,5 l.) i odporne

Zaj阠ia korekcyjno-kompensacyjne: na czym polegaj i do kogo s skierowane?

Zaj阠ia korekcyjno-kompensacyjne: definicja Zaj阠ia korekcyjno-kompensacyjne s rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej r體nie terapi wychowawcz), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburze psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczeg髄nie wa縩ych przyczyn niepowodze w przedszkolu

W co si bawi z dzieckiem - w zale縩o禼i od tego, ile macie czasu i jak wiele uwagi mo縠cie po秝i阠i

Idealne w takim wypadku s wszelkie zabawy w chowanego. Dziecko si chowa, masz wi阠 chwil na poszukiwania, tak 縠by maluch poczu ekscytacj przed byciem odnalezionym. Ty tak縠 si chowasz, ale tak, 縠by szybko ci pociecha nie odnalaz砤. Mo縩a tak縠 鎤iczy pami赕 i spostrzegawczo舵. Uk砤damy na stole

44 noce bez snu. Tyle w sumie nie 秔i rodzice w pierwszym roku rodzicielstwa. Matki 秔i mniej ni ojcowie

nocnego czuwania i wstawania. Ile w sumie godzin snu zarwa砤m? Nie liczy砤m, zrobili to za mnie naukowcy, kt髍zy pokusili si o podliczenie, ile 秗ednio godzin snu w nocy zarywaj matki w pierwszych latach macierzy駍twa. Wysz硂 im, 縠 przez pierwsze pi赕 miesi阠y 縴cia dziecka matka 秔i o dwie godziny

Testowane na dzieciach. Z maluchami te mo縩a zagra! Mamy 5 propozycji!

Oczywi禼ie z dzie鎚i 2-, 3-, czy 4-letnimi nie zagramy w rozbudowane plansz體ki czy gry strategiczne. Zabaw i gier, kt髍e po pierwsze wspieraj rozw骿 dziecka, a po drugie stwarzaj okazj do wsp髄nej zabawy, znajdziemy jednak sporo. A oto przyk砤dy. Je秎i wasze dziecko uwielbia zagadki (a kt髍e

Uspokojenie p砤cz眂ego niemowlaka w kilka sekund? Trzy skuteczne metody kojenia niemowl眛

na boki lub do ty硊. Delikatne potrz眘anie pup malca oraz ruchy okr昕ne s podobne do tych do秝iadczanych w 硂nie matki. Prezentowane post阷owanie z dzieckiem najlepiej sprawdza si u noworodk體 i niemowl眛. Je秎i jednak b阣ziemy je stosowa regularnie, pami赕 o poczuciu bezpiecze駍twa pozostanie w

Matka o porodzie domowym: To nie by硂 tak, 縠 zamkn瓿am si w chacie w lesie na dziewi赕 miesi阠y i urodzi砤m w rw眂ym potoku

;. Najstarszy syn, czteroip蟪latek, zna na pami赕 ca潮 histori swojego porodu. Od momentu, gdy przysz硑 do mnie pierwsze skurcze, a po happy end w szpitalu. Benio zna takie terminy, jak 硂縴sko, p阷owina. Wie, kt髍阣y dziecko przychodzi na 秝iat. My秎, 縠 秝iat by砨y lepszy, gdyby ka縟emu z nas matka na

Drudzy na 秝iecie, pierwsi w Europie. W Lublinie dzieci wezm udzia w eksperymentalnej terapii

behawioralnych. Chodzi np. o popraw koncentracji uwagi. Kom髍ki macierzyste poprawiaj pami赕 i funkcj mowy, a tak縠 mog polepszy funkcje motoryczne. U dzieci, kt髍e maj tzw. wiotko舵 osiow, poprawiaj napi阠ie mi甓ni, przez co dziecko mo縠 ustabilizowa na kr髏ko tu丑w czy utrzyma g硂w - t硊maczy  

"Okres sp阣zony w szkole uwa縜m za najgorszy z mo縧iwych. Marnowanie czasu, pasji i ch阠i poznawania 秝iata" [LIST]

syna i wizja pos砤nia go do tego edukacyjnego piek砤 zbli縜 si nieuchronnie, a nie wyobra縜m sobie, 縠by moje dziecko mog硂 wr骳i do domu z tak prac domow. Uznam to za bardzo kiepski 縜rt albo jaki eksperyment, ale nie jestem w stanie wyobrazi sobie, 縠 jakikolwiek nauczyciel ka縠 dzieciom

Dziecko przed ekranem? Z umiarem

strony. Dzi阫i internetowi dziecko mo縠 ogl眃a zdj阠ia, filmy, s硊cha muzyki. Dzi阫i po潮czeniu wideo mo縠 porozmawia z dziadkami, przybi pi眛k z wujkiem mieszkaj眂ym za granic. Jest sporo warto禼iowych aplikacji. Komputerowe gry akcji dobrze wp硑waj na rozw骿 wyobra糿i przestrzennej i pami阠i

Quilling. Kreatywny spos骲 zdobienia, kt髍y podbija internet

Co to jest quilling? Podstawowe informacje Techniki wykonywania ozd骲 z papieru nie s w Polsce jak倍 nowo禼i. Wystarczy wr骳i pami阠i do szkolnych czas體, gdy na zaj阠iach z plastyki wykonywa硂 si tworzone z tego materia硊 laurki, ozdoby choinkowe lub 砤馽uchy. Sk眃 wi阠 tak du縠

Sesja ci笨owa w pigu砪e: gdzie, kiedy, u kogo? Gad縠ty i cena

Sesja ci笨owa to bez dw骳h zda najwspanialsza pami眛ka z okresu ci笨y. Najwa縩iejsze to dobrze si do niej przygotowa. Pomys, dobre nastawienie i dopi阠ie przedsi陊zi阠ia na ostatni guzik zaowocuj pi阫nymi i emocjonalnymi zdj阠iami, zar體no zapisanymi w pami阠i komputera, jak i zdobi眂ymi

Dziecko musi si nudzi. Dlaczego? Bo wtedy si najlepiej rozwija

m.in. problemy z koncentracj, depresja, problemy z pami阠i, trudno禼i w podejmowaniu decyzji, niepok骿, l阫 poczucie izolacji. Co si dzieje z dzieckiem, gdy jest przem阠zone? Przem阠zenie mo縠 skutkowa mniejszymi lub wi阫szymi objawami somatycznymi. Najprostsze objawy to obni縪ne samopoczucie

Warzywa str眂zkowe - rodzaje, warto禼i od縴wcze i w砤禼iwo禼i prozdrowotne

Polsce hummus, kt髍y jest typowym, izraelskim przysmakiem.  Soja, opr骳z pot昕nej dawki bia砶a, zawiera witamin B1, B2 oraz K i takie pierwiastki, jak: 縠lazo, magnez oraz fosfor. W sk砤dzie soi jest te lecytyna, polecana na popraw pami阠i i podwy縮zenie koncentracji. Fasola tak縠 stanowi

B髄 g硂wy u dziecka - przyczyny, jak sobie z nim radzi

B髄 g硂wy u dziecka - jakie s przyczyny? Podobnie, jak i u doros硑ch, b髄 g硂wy u dzieci mo縠 by spowodowany przez wiele czynnik體. Najcz甓ciej jest skutkiem urazu, gdy maluch wcze秐iej uderzy si, upad. Pojawia si tak縠 jako jeden z objaw體 rozwijaj眂ej si choroby, towarzyszy np.: wysokiej

Trzy trymestry, r罂ne potrzeby!

1. trymestr Cho ci笨a mo縠 nie by nawet jeszcze widoczna, zachodz眂e w ciele kobiety zmiany daj jej o sobie zna wieloma, nie zawsze przyjemnymi objawami: macica powi阫sza si, cz阺to pojawiaj si md硂禼i i zm阠zenie. Pierwsze 13 tygodni ci笨y to te fundamentalny etap 縴cia dziecka - dochodzi

TSH - normy, badania, wyniki. Przyczyny nieprawid硂wego st昕enia

temperatury, co wskazuje na nadczynno舵 tarczycy, zwi阫szenie masy cia砤, ci眊砮 uczucie zimna, zaparcia , obni縠nie nastroju, wolna akcja serca, senno舵, zm阠zenie, obrz阫 twarzy oraz szyi, zatrzymanie wody w organizmie, k硂poty z pami阠i i koncentracj, spadek libido, zaburzone miesi眂zkowanie, sucho舵 i

Niedotlenienie m髗gu - przyczyny, objawy, leczenie

, dlatego mog sprawia trudno禼i diagnostyczne. Objawy niedotlenienia m髗gu to: nag砮 b髄e g硂wy, zawroty g硂wy, zaburzenia widzenia, problemy z pami阠i kr髏kotrwa潮, nudno禼i i wymioty. Niedotlenienie m髗gu - zw砤szcza d硊gotrwa砮 oraz w przypadkach skrajnych - mo縠 prowadzi do zaburze poznawczych

Magnez - jakie s objawy niedoboru? Co je舵, aby jego st昕enie by硂 na prawid硂wym poziomie?

ludzkim organizmie: dostarcza do uk砤du nerwowego i m髗gu energi. To z kolei  redukuje stres i koi nerwy; poprawia koncentracj i pami赕; buduje z阞y i ko禼i, co chroni nas przed osteoporoz; uczestniczy w syntezie kwas體 t硊szczowych; obni縜 napi阠ie mi甓ni. Magnez - sk眃 te niedobory? Jakie s

Bezsenno舵 w ci笨y i sposoby na jej zwalczanie

ogranicza uk砤danie si do snu. Mo縩a sobie t硊maczy, 縠 te k硂poty z zasypianiem maj przygotowa kobiet na cz阺te nocne pobudki zwi眤ane ze wstawaniem do dziecka, kt髍e urodzi si lada moment. Kto wie, mo縠 natura to ca砶iem dobrze zaplanowa砤? Jakie s pierwsze objawy ci笨y? Zobaczcie: Sposoby na

Bezpieczny start, czyli lista zakup體 przysz硑ch rodzic體

Bycie rodzicem to praca na ca硑 etat i jedna z najtrudniejszych r髄, do kt髍ej trudno w pe硁i si przygotowa. Zapewnienie odpowiednich warunk體 do rozwoju dziecka to g丑wny cel stawiany sobie przez m硂dych rodzic體 przed pojawieniem si w domu malucha. Przedstawiamy produkty, kt髍e u砤twiaj i

Konfabulacje u doros硑ch i dzieci - czym s, przyczyny, leczenie

zaburze pami阠i. Proces powstawania konfabulacji przebiega w ten spos骲, 縠 osoba nie pami阾a konkretnych wydarze ze swego 縴cia, dlatego te mimowolnie zmy秎a i zape硁ia to miejsce, np. zapytana o to, gdzie si znajduje (b阣眂 w szpitalu), odpowiada, 縠 jest teraz na wakacjach na pla縴, bo by mo縠

Mama niepe硁osprawnego ch硂pca: M骿 syn jest strz阷kiem cz硂wieka, ale warto by硂 walczy o jego 縴cie

Mama to kto, kto trwa przy dziecku niezale縩ie od tego, co przyniesie los. To kto, kto potrafi 潮czy obowi眤ki rodzinne i zawodowe - czasem takie, kt髍e wydaj si niemo縧iwe do po潮czenia. To kto, kto w trudnej sytuacji potrafi znale兼 drog wyj禼ia, a przynajmniej walczy do ko馽a, 縠by t

Rywalizacja w szko砤ch. C髍ka zaj瓿a ostatnie miejsce w zawodach. Dyrektor jej pogratulowa

by砤 przykra sytuacja, bo trudno wyt硊maczy dziecku, kt髍e dwa wieczory po秝i阠i硂 na prac i wykona硂 j samodzielnie, 縠 zrobi砤 jedn z brzydszych szopek - wspomina swoje pierwsze starcie ze wsp蟪zawodnictwem w plac體kach edukacyjnych matka dw骿ki dzieci. Dr Marta Majorczyk, pedagog i doradca